Skip to content
0
Your cart is empty. Go to Shop

Dostawa i płatność

Dostawa Produktu cyfrowego, Odstąpienie od Umowy

Dostawa Produktu cyfrowego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie na dedykowane Konto. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty chyba, że Produkt cyfrowy sprzedawany jest w ramach przedsprzedaży lub  akcji promocyjnych.

Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt cyfrowy lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub pobranie Produktu cyfrowego, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

Dostawa zamówionego Produktu cyfrowego odbywa się nieodpłatnie.

Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczył Produktu cyfrowego, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczy Produktu cyfrowego w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i Właściciela Serwisu terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu cyfrowego, jeżeli:

  1. z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on Produktu cyfrowego, lub
  2. Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie.

Właściciel Serwisu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w pierwotnym czasie, Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu.

W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu uniemożliwia Konsumentowi dalsze korzystanie z Produktu cyfrowego, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Produktu cyfrowego lub zablokowanie Konta, o ile zostało utworzone. Uprawnienie Właściciela Serwisu nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Dostawa Usługi

Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, przy użyciu narzędzia Zoom lub GetResponse lub Skype. 

Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Kupującego minimalnych wymagań technicznych:

  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  2. zainstalowanie na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  3. aktywne konto poczty elektronicznej;
  4. słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.

Właściciel Serwisu nie odpowiada za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po stronie Kupującego lub podmiotów trzecich, z których usług korzysta Kupujący. 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po stronie Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu wyznaczy inny termin realizacji Usługi. 

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagłą chorobę.

Właściciel Serwisu poinformuje Kupującego drogą mailową o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczy nowy termin.

Niezrealizowana Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie zwrócona  Kupującemu– zgodnie z jego decyzją.

Sposoby i terminy płatności 

Właściciel Serwisu udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:

  1. szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Właściciela Serwisu;
  2. płatność ratalna – w ramach której Kupujący zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu bankowego, w którym za pośrednictwem udostępnionego formularza składa wniosek o płatność ratalną; Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w ramach tej formy platności dochodzi z podmiotem trzecim do zawarcia umowy o kredyt konsumencki. 
  3. płatność BLIK – w ramach której Kupujący zostanie przekierowany do zewnętrznego serwisu bankowego, za pośrednictwem którego dokona płatności. 
  4. tradycyjny przelew bankowy – w ramach którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Właściciela Serwisu. Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Właściciela Serwisu oraz postanowień Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności. 

W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.