Skip to content
0
Your cart is empty. Go to Shop

Zwroty i reklamacje 

Reklamacja usług elektronicznych

W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: kontakt@iusyly.pl

Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.

Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

Reklamacja Produktu cyfrowego 

Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu cyfrowego lub samego procesu zakupowego.

Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane umożliwiające identyfikację Kupującego, 
 2. numer Zamówienia, 
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację,
 5. żądanie Kupującego w związku z reklamacją.

Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wzór formularza reklamacyjnego

Reklamacje można składać:

 1. na adres poczty tradycyjnej: IUSLY MILENA WILOWSKA, ul. Radosna 2, 59-216 Ziemnice;
 2. adres poczty elektronicznej: kontakt@iusly.pl.  

Właściciel Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji.O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Kupującego poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

Uwaga!

Regulamin wyłącza odpowiedzialność Właściciela Serwisu z tytułu rękojmi za niezgodność Produktu z Umową względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość 

Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem zasad wskazanych poniżej. 

Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy – załącznik do ustawy 

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Właściciel Serwisu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 1. na adres poczty tradycyjnej: IUSLY MILENA WILOWSKA, ul. Radosna 2, 59-216 Ziemnice;
 2. adres poczty elektronicznej: kontakt@iusly.pl.  

Uwaga!

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) jeżeli Właściciel Serwisu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo  odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Właściciel Serwisu przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy;
 • umowy o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.